Artist
 • Location: Houston, Texas
 • Albums: 4   EPs: 1   Singles: 3
Artist
 • Location: Austin, Texas
 • Albums: 4
Artist
 • Location: Dallas, Texas
 • Albums: 3
Artist
 • Location: Austin, Texas
 • Albums: 3   Singles: 4
Artist
 • Location: Dallas, Texas
 • Albums: 2   EPs: 1   Singles: 7
Artist
 • Location: Austin, Texas
 • Albums: 7   Singles: 8
Artist
 • Location: San Antonio, Texas
 • Albums: 1
Artist
 • Location: Austin, Texas
 • Albums: 6
Artist
 • Location: Dallas, Texas
 • Albums: 1   Singles: 13
Artist
 • Location: Dallas, Texas
 • Albums: 2   Singles: 1
Artist
 • Location: Houston, Texas
 • Albums: 4
Artist
 • Location: Houston, Texas
 • Albums: 4   Singles: 9
Artist
 • Location: Houston, Texas
 • Albums: 2