Shalom Yeladim by Judy Caplan Ginsburgh

Shalom Yeladim by Judy Caplan Ginsburgh

Artist

Judy Caplan Ginsburgh

Songs

 1. Good Morning, Boker Tov  (00:56)
 2. Bim Bam/ Sim Shalom  (01:33)
 3. Zum Gali Gali  (01:09)
 4. Keshet (Rainbow)  (01:20)
 5. Hine Ma Tov  (01:53)
 6. David Melech Yisrael  (00:48)
 7. On Shabbat  (01:11)
 8. Candle Blessing  (00:37)
 9. Kiddush  (00:24)
 10. Hamotzi  (00:50)
 11. Shehecheyanu  (00:30)
 12. Lecha Dodi  (00:50)
 13. Shavua Tov  (00:41)
 14. Tapuchim Ud'vash  (00:52)
 15. L'Shanah Tovah  (00:30)
 16. Shanah Tovah  (00:34)
 17. Lo Yisa Goi  (02:35)
 18. Perot  (00:51)
 19. Tova Tzeevah Lanu Moshe  (01:42)
 20. S'Vivan  (01:09)
 21. Chanukah  (01:12)
 22. I Have a Little Dreydl  (01:02)
 23. Atze Zeytim Omdim  (00:59)
 24. Chag Purim  (00:45)
 25. Ani Purim  (01:33)
 26. Mi Sheneichnas Adar  (01:04)
 27. Ma Nishtanah (the 4 questions)  (02:14)
 28. Dayenu  (01:20)
 29. Le Shanah Haba-ah  (00:56)
 30. Am Yisrael Chai  (00:48)
 31. Dundai  (01:31)
 32. Shalom Chaverim  (01:24)

Preview on Spotify
Leave a Reply